Księgi wieczyste w pigułce

Możliwość wglądu do księgi wieczystej prowadzonej dla konkretnej nieruchomości, określa artykuł 36 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, który stanowi, że:

  1. Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie.
  2. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu rejonowego.
  3. Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracow­nika sądu.
  4. Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony w ust. 3, osoba mająca interes prawny oraz notariusz.

Z powyższego wynika przede wszystkim, że pod żadnym wa­runkiem księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budy­nek sądu rejonowego. Jednak każdy, ale w obecności pracowni­ka sądu, może księgi wieczyste przeglądać.

Jeżeli chodzi o użyty przez ustawodawcę zwrot interes prawny to należy powiedzieć, że interes prawny jako warunek wglądu do akt księgi wieczystej został użyty w szerokim tego słowa znaczeniu. V\f postępowaniu nieprocesowym, a taki charakter ma postępowanie wieczystoksięgowe, interes prawny nie wynika z reguły, tak jak w procesie, z na­ruszenia lub zagrożenia sfery prawnej wnioskodawcy, lecz z pew­nych zdarzeń prawnych, które wywołują konieczność przejrzenia akt księgi wieczystej.

Zatem interes ten ma nie tylko osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia, ale także np. wierzyciel właści­ciela, użytkownika wieczystego, notariusz jako osoba publicznego zaufania oraz bank kredytujący właściciela (współwłaściciela) nieruchomości.

Be Sociable, Share!